Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 14.03.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Zgodność ze standardami

Serwis nie jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Nie ma możliwości zmiany wielkości czcionki ani zmiany kontrastu.

 

Dostępność architektoniczna

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych zlokalizowane jest w budynku przy
ul. Przemysłowej 20R. Do budynku Przedsiębiorstwa prowadzi jedno wejście główne, jego szerokość umożliwia wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszym piętrze budynku. Osoby z dysfunkcją ruchu bądź poruszające się na wózku wszystkie sprawy w naszej Spółce mogą załatwić na parterze budynku po przywołaniu pracownika.

Przed budynkiem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. znajduje się jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej oraz dzwonek do przywoływania pracownika w celu pomocy załatwienia sprawy.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Drożdż.
 • E-mail: sekretariat@pecustrzyki.pl
 • Telefon: 134611181

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dane firmy:

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o

w Ustrzykach Dolnych

ul. Przemysłowa 20R

NIP 689-10-00-452

REGON 370232867

KRS 0000185271

BDO: 000290645

Centrala:

Tel/fax 13 461 11 81

              13 461 11 82

Numery wewnętrzne:

Sekretariat - 11

Dział Księgowości - 20

Kasa - 21

Główny Księgowy - 22

Kadry/Archiwum PPD - 30

Dział Techniczny - 31

Dział Rozliczeń - 32

Dział Zamówień/ IODO - 35

Laboratorium - 34

Ciepłownia - 36

Inżynier utrzymania ruchu - 37

E-mail:

Sekretariat:  sekretariat@pecustrzyki.pl

Zarząd:

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Cioć

 

 

Wiceprezes Zarządu

Marek Sabara

 

 

Księgowość:

Gł. Księgowy mgr Monika Chudy

Kadry/archiwum PPD Ustjanowa:

Tomasz Kołodziej

 

Dział Techniczny:

Kierownik  Ciepłowni:

mgr inż. Andrzej Dydak

 

Obsługa-SERWIS miasto

tel: 502 565 066

Obsługa KOTŁOWNIA

tel: 733 755 889

Formularz kontaktowy: