Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych posiada osobowość prawną na podstawie Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wpisu w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000185271.
Osoby funkcyjne:

mgr inż. Andrzej Cioć - Prezes Zarządu

mgr Marian Stebnicki - Wiceprezes Zarządu

Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd

Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finasowowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Rady Nadzorczej,

 1. podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat,
 2. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 3. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 4. ustalanie wynagrodzeń dla Prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji,
 5. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
 6. użycie kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz innych funduszy Spółki,
 7. zmiany umowy Spółki,
 8. połączenie Spółki z inną spółką,
 9. przystąpienie do innych spółek, stowarzyszeń i organizacji gospodarczych,
 10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 11. rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd i radę Nadzorczą,
 12. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 13. rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do jego wyłącznej właściwości,
 14. nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 15. rozporządzenie prawem lub zaciągnięciem zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.

 

Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych na trzyletnią kadencję.
Do kompetencji Rady - poza zastrzeżonymi kodeksem spółek handlowych lub umową Spółki dla innych organów - należy:

 1. stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
 2. ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
 3. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,
 4. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z wyników określonych w punktach 2 i 3 Umowy Spółki,
 5. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzeń z wyjątkiem wynagrodzenia dla Prezesa
   
 6. wnioskowanie do Zarządu celem podjęcia działań usprawniających funkcjonowanie Spółki,
   
 7. opiniowanie istotnych decyzji ekonomiczno - technicznych i planów rozwoju Spółki,
 8. opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
 9. zawieranie umów stanowiących podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w innych czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
 10. zatwierdzanie regulaminów obowiązujących w spółce, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
 11. zwoływanie Zgromadzenia Wspólników w przypadkach określonych w  kodeksie spółek handlowych.
 12. wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia bdania sprawozdania finansowego.
   

Zarząd Spółki składa się z Prezesa, i Wiceprezesa , powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Zarządu mogą być powoływani także spoza grona Wspólników. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat od daty powołania. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.
Struktura własnościowa.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5  nierównych udziałów, Każdy ze Wspólników może posiadać tylko jeden udział, przy czym udziały są o nierównej wartości nominalnej.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

 1. Gmina Ustrzyki Dolne,
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIONIERSKA"w Ustrzykach Dolnych,
 3. Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Drzewiarz",
 4. "Polimex-Mostostal" 
 5. Grzegorz Lis zamieszkały w Lublinie

Przedmiot działalności:

produkcja i dystrybucja ciepła ( pary wodnej i gorącej wody)

 • produkcja wyrobów betonowych, budowlanych z wyjątkim budynków prefabrykowanych,
 • działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych,
 • produkcja pojemników metalowych,
 • produkcja wyrobów  z drutu,
 • produkcja wyrobów metalowych gotowych,
 • działalność usługowa z zakresu instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego,
 • działalność usługowa z zakresu instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych,
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanychw zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych,
 • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych,
 • wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych,
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 • wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
 • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 • prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
 • usługi sanitarne i pokrewne,
 • uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy roślin.

Dane firmy:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o

w Ustrzykach Dolnych

ul. Przemysłowa 20R

NIP 689-10-00-452

REGON 370232867

KRS 0000185271

Centrala:

Tel/fax 13 461 11 81

              13 461 11 82

              13 461 17 60

E-mail:

Sekretariat:  sekretariat@pecustrzyki.pl

Zarząd:

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Cioć

 

 

Wiceprezes Zarządu

mgr Marian Stebnicki

 

 

Księgowość:

Gł. Księgowy mgr Monika Chudy

Kadry/archiwum PPD Ustjanowa:

Tomasz Kołodziej

 

Dział Techniczny:

Kierownik  Ciepłowni:

mgr inż. Andrzej Dydak

 

Obsługa-SERWIS miasto

tel: 502 565 066

Obsługa KOTŁOWNIA

tel: 733 755 889

Formularz kontaktowy: