Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych posiada osobowość prawną na podstawie Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wpisu w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000185271. Osoby funkcyjne: mgr inż. Andrzej Cioć - Prezes Zarządu

Marek Sabara- Wiceprezes Zarządu

Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników - Rada Nadzorcza - Zarząd

Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finasowowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Rady Nadzorczej,

podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat, udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzeń dla Prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, użycie kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz innych funduszy Spółki, zmiany umowy Spółki, połączenie Spółki z inną spółką, przystąpienie do innych spółek, stowarzyszeń i organizacji gospodarczych, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd i radę Nadzorczą, rozwiązanie i likwidacja Spółki, rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do jego wyłącznej właściwości, nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, rozporządzenie prawem lub zaciągnięciem zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.

 

Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych na trzyletnią kadencję. Do kompetencji Rady - poza zastrzeżonymi kodeksem spółek handlowych lub umową Spółki dla innych organów - należy:

stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat, składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z wyników określonych w punktach 2 i 3 Umowy Spółki, powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzeń z wyjątkiem wynagrodzenia dla Prezesa   wnioskowanie do Zarządu celem podjęcia działań usprawniających funkcjonowanie Spółki,   opiniowanie istotnych decyzji ekonomiczno - technicznych i planów rozwoju Spółki, opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników, zawieranie umów stanowiących podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w innych czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, zatwierdzanie regulaminów obowiązujących w spółce, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zwoływanie Zgromadzenia Wspólników w przypadkach określonych w  kodeksie spółek handlowych. wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia bdania sprawozdania finansowego.  

Zarząd Spółki składa się z Prezesa, i Wiceprezesa , powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Zarządu mogą być powoływani także spoza grona Wspólników. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat od daty powołania. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem. Struktura własnościowa.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5  nierównych udziałów, Każdy ze Wspólników może posiadać tylko jeden udział, przy czym udziały są o nierównej wartości nominalnej.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

Gmina Ustrzyki Dolne, Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIONIERSKA"w Ustrzykach Dolnych, Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Drzewiarz", "Polimex-Mostostal".

 

 

Przedmiot działalności:

produkcja i dystrybucja ciepła ( pary wodnej i gorącej wody)

produkcja wyrobów betonowych, budowlanych z wyjątkim budynków prefabrykowanych, działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych, produkcja pojemników metalowych, produkcja wyrobów  z drutu, produkcja wyrobów metalowych gotowych, działalność usługowa z zakresu instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, działalność usługowa z zakresu instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanychw zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych, wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, usługi sanitarne i pokrewne, uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy roślin.

Dane firmy:

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o

w Ustrzykach Dolnych

ul. Przemysłowa 20R

NIP 689-10-00-452

REGON 370232867

KRS 0000185271

BDO: 000290645

Centrala:

Tel/fax 13 461 11 81

              13 461 11 82

Numery wewnętrzne:

Sekretariat - 11

Dział Księgowości - 20

Kasa - 21

Główny Księgowy - 22

Kadry/Archiwum PPD - 30

Dział Techniczny - 31

Dział Rozliczeń - 32

Dział Zamówień/ IODO - 35

Laboratorium - 34

Ciepłownia - 36

Inżynier utrzymania ruchu - 37

E-mail:

Sekretariat:  sekretariat@pecustrzyki.pl

Zarząd:

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Cioć

 

 

Wiceprezes Zarządu

Marek Sabara

 

 

Księgowość:

Gł. Księgowy mgr Monika Chudy

Kadry/archiwum PPD Ustjanowa:

Tomasz Kołodziej

 

Dział Techniczny:

Kierownik  Ciepłowni:

mgr inż. Andrzej Dydak

 

Obsługa-SERWIS miasto

tel: 502 565 066

Obsługa KOTŁOWNIA

tel: 733 755 889

Formularz kontaktowy: