Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych posiada osobowość prawną na podstawie Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wpisu w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000185271.


Osoby funkcyjne:

Wiesław Jasiński - Prezes Zarządu
Michał Wnuk - Wiceprezes ZarząduOrganami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd

Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finasowowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Rady Nadzorczej,
 2. podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat,
 3. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 4. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 5. ustalanie wynagrodzeń dla Prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji,
 6. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
 7. użycie kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz innych funduszy Spółki,
 8. zmiany umowy Spółki,
 9. połączenie Spółki z inną spółką,
 10. przystąpienie do innych spółek, stowarzyszeń i organizacji gospodarczych,
 11. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 12. rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd i radę Nadzorczą,
 13. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 14. rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do jego wyłącznej właściwości,
 15. nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 16. rozporządzenie prawem lub zaciągnięciem zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych na trzyletnią kadencję.
Do kompetencji Rady - poza zastrzeżonymi kodeksem spółek handlowych lub umową Spółki dla innych organów - należy:

 1. stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
 2. ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
 3. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,
 4. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z wyników określonych w punktach 2 i 3 Umowy Spółki,
 5. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzeń z wyjątkiem wynagrodzenia dla Prezesa
 6. wnioskowanie do Zarządu celem podjęcia działań usprawniających funkcjonowanie Spółki,
 7. opiniowanie istotnych decyzji ekonomiczno - technicznych i planów rozwoju Spółki,
 8. opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
 9. zawieranie umów stanowiących podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w innych czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
 10. zatwierdzanie regulaminów obowiązujących w spółce, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
 11. zwoływanie Zgromadzenia Wspólników w przypadkach określonych w  kodeksie spółek handlowych.
 12. wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia bdania sprawozdania finansowego.

Zarząd Spółki składa się z Prezesa, i Wiceprezesa , powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Zarządu mogą być powoływani także spoza grona Wspólników. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat od daty powołania. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.

Struktura własnościowa.


Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11  nierównych udziałów, Każdy ze Wspólników może posiadać tylko jeden udział, przy czym udziały są o nierównej wartości nominalnej.


Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:


 1. Gmina Ustrzyki Dolne,
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIONIERSKA"w Ustrzykach Dolnych,
 3. Gmina Miasta Sanok
 4. Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Drzewiarz",
 5. PZU ŻYCIE S.A.
 6. "POLIMEX -MOSTOSTAL" Siedlce S.A.
 7. Gmina Solina z siedzibą w Polańczyku,
 8. Grzegorz Lis zamieszkały w Lublinie
 9. Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. w Krakowie,
 10. Marian Mazur zamieszkały w Rzeszowie,
 11. Halina Mazur zamieszkała w Rzeszowie,

 
Przedmiot działalności:

 • produkcja i dystrybucja ciepła ( pary wodnej i gorącej wody)
 • produkcja wyrobów betonowych, budowlanych z wyjątkim budynków prefabrykowanych,
 • działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych,
 • produkcja pojemników metalowych,
 • produkcja wyrobów  z drutu,
 • produkcja wyrobów metalowych gotowych,
 • działalność usługowa z zakresu instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego,
 • działalność usługowa z zakresu instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych,
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanychw zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych,
 • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych,
 • wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych,
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 • wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
 • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 • prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
 • usługi sanitarne i pokrewne,
 • uprawa roślin przemysłowych i inne urawy roślin.

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0