W związku ze zmianą przepisów dotyczących Ochrony Danych Osobowych która nastąpiła 25 maja 2018r. Przedsiębiorstwo Energetyki Sp. z o.o.

w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 20R informuje o zasadach, na jakich będzie się odbywało przetwarzanie Państwa Danych Osobowych w myśl nowego rozporządzenia (RODO).

Na początek kilka definicji które pomogą Państwu zrozumieć czym tak naprawdę są Dane Osobowe i czym właściwie jest ich przetwarzanie.

 

Administrator (danych) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 

RODO – rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

Dane osobowe - to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Osoba jest uznawana za osobę bezpośrednio lub pośrednio identyfikowalną poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego. tożsamość tej osoby fizycznej.

 

Przetwarzanie danych osobowych to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych i obejmuje zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 20R

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –Grzegorz Dzialuk e-mail: g.dzialuk@pecustrzyki.pl tel. 13 461 11 81

3) Państwa  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a-f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących PEC Sp. z o.o., wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych),

6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub jest dobrowolne na zasadzie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej i współpracy z nami.

Dane firmy:

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o

w Ustrzykach Dolnych

ul. Przemysłowa 20R

NIP 689-10-00-452

REGON 370232867

KRS 0000185271

BDO: 000290645

Centrala:

Tel/fax 13 461 11 81

              13 461 11 82

Numery wewnętrzne:

Sekretariat - 11

Dział Księgowości - 20

Kasa - 21

Główny Księgowy - 22

Kadry/Archiwum PPD - 30

Dział Techniczny - 31

Dział Rozliczeń - 32

Dział Zamówień/ IODO - 35

Laboratorium - 34

Ciepłownia - 36

Inżynier utrzymania ruchu - 37

E-mail:

Sekretariat:  sekretariat@pecustrzyki.pl

Zarząd:

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Cioć

 

 

Wiceprezes Zarządu

Marek Sabara

 

 

Księgowość:

Gł. Księgowy mgr Monika Chudy

Kadry/archiwum PPD Ustjanowa:

Tomasz Kołodziej

 

Dział Techniczny:

Kierownik  Ciepłowni:

mgr inż. Andrzej Dydak

 

Obsługa-SERWIS miasto

tel: 502 565 066

Obsługa KOTŁOWNIA

tel: 733 755 889

Formularz kontaktowy: